REKLAMAČNÍ ŘÁD SVĚT OKEN s.r.o.

Jasenická 1254 Vsetín

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád (dále jen RŘ) se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně práv spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží") nebo dílo u něhož jsou v záruční době uplatňována práva objednatele z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

1.2. Dodavatel je obchodní společnost Svět oken, s.r.o. se sídlem Jasenická 1254, Vsetín, IČ:25831925, DIČ: CZ25831925 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20248

1.3. Odběratel je subjekt, který s dodavatelem uzavřel smlouvu o koupi zboží (smlouvu o dílo).

1.4. Platné znění tohoto reklamačního řádu je publikováno na webových stránkách společnosti Svět oken (www.svet-oken.cz) a je k dispozici na všech pobočkách společnosti v tištěné podobě.

1.5. Odběratel byl před uzavřením smlouvy, popřípadě před objednáním zboží seznámen s RŘ. Za seznámení se s RŘ se považuje i jeho doručení elektronickými prostředky odběrateli, jejich zveřejnění v místě prodeje zboží přístupném odběrateli při jeho objednání nebo převzetí, jejich zveřejnění na internetových stránkách dodavatele (www.svet-oken.cz). Uzavřením smlouvy, popř. odběrem zboží, odběratel souhlasí se zněním aktuálně platného RŘ a potvrzuje, že se s ním seznámil.

2. Výrobky a služby zahrnuté do záruky, záruční doba

2.1. Tato záruka se vztahuje na

2.2. Záruční doba činí:

a) záruční doba na plastové a hliníkové otvorové výplně dodávané společnosti Svět oken, s.r.o. činí 60 měsíců, pokud je součástí i montáž výrobků. Záruční doba na příslušenství, které není standardně dodáváno s plastovými a hliníkovými prvky (žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu a podobně) činí 24 měsíců. Záruční doba na montážní práce tvořící součást dodávky činí 24 měsíců. Záruční doba na interiérové dveře a zárubně, rolety, exteriérové žaluzie, sekční a rolovací garážová vrata, markýzy, zasklení, pergoly a zimní zahrady činí 24 měsíců.

b) část záruční doby překračující 24 měsíců (povinná záruční doba pro veškeré spotřební zboží) tvoří tzv. prodlouženou záruční dobu, během níž se průběh případné reklamace řídí v celém rozsahu řádně uzavřenou smlouvou mezi zákazníkem a společností Svět oken, s.r.o. .

c) řádně uzavřená smlouva mezi zákazníkem a společností Svět oken s.r.o. může záruční doby uvedené v odstavci a) prodloužit, popřípadě i vyloučit. Stanoví-li příslušná smlouva po dohodě se zákazníkem záruční dobu delší či kratší než 60 měsíců (avšak vždy v minimální délce alespoň 24 měsíců, jde-li o prodej, montáž nově vyrobených plastových a hliníkových prvků), řídí se průběh případné reklamace v celém rozsahu příslušnou smlouvou. Pokud řádně uzavřená smlouva mezi odběratelem a společností Svět oken s.r.o. upravuje některé otázky reklamací a záručních dob odchylně od tohoto reklamačního řádu, má přednost vždy příslušná smlouva-v ostatních otázkách, příslušnou smlouvou neřešených, se uplatní tento reklamační řád.

2.3. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, zboží. Odmítne-li odběratel bezdůvodně zboží či dílo převzít, záruční doba počíná běžet ode dne, kdy mu dodavatel umožnil se zbožím, dílem volně nakládat. Do záruční doby se nepočítá doba ode dne přijetí reklamace dodavatelem do doby, kdy reklamovaná vada byla odstraněna

3. Odpovědnost za vady zboží, díla

3.1. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za vady díla zjištěné při předání díla, po předání díla v rámci poskytované záruky za jakost díla, jen v případě, že tyto vady byly způsobeny porušením jeho povinností.

3.2. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené běžným opotřebením, za vady díla, zjištěné po předání díla, pokud tyto byly způsobeny porušením povinností odběratele, zvláště při:

3.3. Odběratel nebo jeho zástupce při předání je povinen si zboží (dílo) prohlédnout, zkontrolovat jeho množství, jakost a ihned oznámit dodavateli zjevné vady. Dodavatel neodpovídá za vady zboží (díla), které mohly být zjištěné odběratelem již při jeho převzetí.

3.4. Dodavatel dále neodpovídá za vady v rozdílném odstínu povrchové úpravy u výrobků nebo jejich částí, i když byly objednány ve stejném barevném provedení, které:

4. Druhy vad

4.1. Z hlediska charakteru může mít dílo (zboží) vady právní a fyzické.

4.2. Právní vady má dílo, pokud je zatíženo právem třetí osoby. Dodavatel prohlašuje, že žádné jim dodané dílo (zboží) není takto zatíženo. Právní vadu má dílo (zboží) držení odběratele, pokud tento neuhradí dodavateli sjednanou cenu za dílo (kupní cenu) v plném rozsahu a dílo prodá nebo předá třetí osobě.

4.3. U fyzických vad se dle možnosti zjištění nebo projevení může jednat o vady zjevné nebo skryté. Za vady zjevné jsou považovány nedostatky zjistitelné při předání díla (zboží) nebo bezprostředně po něm. Skryté vady se projeví po delší době užívání díla (zboží) a nelze je zjistit předchozím způsobem.

4.4. U fyzických vad se dle možnosti odstranění může jednat o vady odstranitelné nebo neodstranitelné. Za odstranitelné vady se považují vady, kdy jejich odstraněním netrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena v řádně stanovené lhůtě.

4.5. Optické- vzhledové vady (škrábance, rýhy, vrypy, bubliny, nerovnosti apod..) stavebních výrobků – PVC/AL otvorových výplní a parapetů, sekčních a rolovacích garážových vrat, externích rolet a žaluzií, interiérových dveří a zárubní apod.

5. Způsob reklamování vad

5.1. Každá reklamace výrobku, zboží či služby musí být odběratelem uplatněna prokazatelně osobně, telefonicky, písemnou formou na adresu sídla dodavatele nebo kterékoli pobočky, anebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu servis@svet-oken.cz, s jednoznačnou identifikací výrobku, s uvedením čísla zakázky (smlouvy), popisu závady, jména a kontaktních údajů reklamujícího, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však:

5.2. Odběratel je povinen zabezpečit uchování díla ve stavu zjištění reklamace až do okamžiku prohlédnutí reklamované vady odpovědným zástupcem společnosti Svět oken, s.r.o., jinak mu není možné přiznat právo z vad díla.

5.3. Dodavatel je povinen bez zbytečného prodlení (ve standardních případech do pěti pracovních dnů, ve složitých případech do dvaceti dnů) po obdržení reklamace odběrateli oznámit, zda reklamaci uznává či nikoli, a sdělit odběrateli, v jakém termínu zahájí odstraňování reklamovaných vad. Dle §19 odst. 3 - Zákona o ochraně spotřebitele je dodavatel povinen odstranit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající a kupující na delší lhůtě. V případě prodloužené záruky (tj. záruky delší než 24 měsíců) se prodávající (dodavatel) a kupující (objednatel) vzájemně dohodli na prodloužení lhůty na odstranění reklamace do 60 dnů.

5.4. Předmětem reklamace může být pouze výrobek či dodávka, na němž je vada bránící řádnému užívání. Osobní újmy a jakékoli jiné následné a nepřímé škody nejsou do této záruky zahrnuty.

5.5. Způsob odstranění reklamované vady je na volbě dodavatele (seřízení, oprava či výměna prvku, poskytnutí přiměřené slevy), pokud odběratel sám neuvede, jaký nárok z vadného plnění uplatňuje.

6. Rozsah záruky

6.1. Záruka se vztahuje na tvarovou a barevnou stálost profilů, izolačního skla, PVC panelů, dveřních výplní, vitráží, venkovních a vnitřních parapetů, gumového těsnění, funkčnost kování, soudržnost konstrukčních spojů.

6.2. Plastové a hliníkové profily GEALAN, ALUPROF (rámy a křídla),
Vadami, na něž se vztahuje záruka na jakost, jsou výhradně vady zjevné, jež brání plnohodnotnému užívání profilu a znehodnocují jeho fyzický stav. Záruka se nevztahuje na:

6.3. Izolační dvojsklo/trojsklo: Vadou ani zhoršením jakosti izolačního skla nejsou a z reklamací jsou vyloučeny:

a) jeho přirozené fyzikální, chemické a jiné objektivní přírodní vlastnosti věcí, ze kterých jsou zhotoveny, ani změny na nich, ke kterým v budoucnu dochází přirozenými fyzikálními a chemickými procesy:

b) změny na některé ze součástí, při jejich vzájemném pohybu v důsledku jejich technické konstrukce, které mají svůj původ v rozdílné tvrdosti těchto součástí.

c) optické vady izolačních skel:

bodové tahy (neprůhledné tečky, bublinky a cizí tělíska). Mikrometrem s přesností na desetinu milimetru se změří největší rozměr (průměr nebo délka) těchto vad. Zaznamená se počet a rozměry bodových vad a jejich vztah ke čtyřem kategoriím bodových vad. Jsou přípustny, tudíž nelze uznat: Rozměr jádra bodových vad, mm Plocha tabule skla A:>0.2 a <=0.5 Bez omezení minimální vzdálenost mezi vadami kategorie B nesmí být menší než 500 mm. Vady, které vedou k lomu, nejsou povoleny. lineární/protáhlé vady (cizí tělíska, vlasové nebo hrubé škráby). Zkoušená tabule skla je osvětlena za podmínek podobných rozptýlenému dennímu světlu. Místo pozorování je ve vzdálenosti 2 m od skla, přičemž se dodržuje směr prohlížení kolmo k povrchu skla. Tabule skla se prohlédne a zaznamená se přítomnost viditelných rušivých vad. Při prohlídce jsou lineární / protáhle vady nepřípustné (viditelné ze 2 m)

d) jiné vady izolačních skel a jiných typů skel (connex, stopsol aj.) se posoudí dle pokynů výrobců skel a příslušných norem.

6.3. Ozdobné dveřní výplně

Z reklamací jsou vyloučeny vady:

6.4. Venkovní a vnitřní parapety

Důvod k neuznání reklamace je:

6.5. Interiérové žaluzie

Oprávněná reklamace:

Definice odklápění: Horizontální žaluzie obvykle nedovírá po celé výšce stejně a rovnoměrně (v horní části bývá dovřena lépe, ve spodní bývá více pootevřená). Tato skutečnost je konstrukční vlastnost a nelze ji považovat za nedostatek žaluzie. Žaluzie je dostatečně doklopena, pokud po celé výšce nepropustí přímý světelný tok, který dopadá přímo na rovinu žaluzie. Tento požadavek se nevztahuje na prostřihy v lamelách a mezeru mezi horním nosníkem a první lamelou. Ověřuje se pomocí bodového světelného zdroje vedeného kolmo k rovině žaluzie po celé její výšce. Záruka se nevztahuje na:

6.6. Sítě proti hmyzu

Oprávněné reklamace:

Záruka se nevztahuje na:

6.7. Interiérové dveře a zárubně

Z reklamací jsou vyloučeny vady:

6.8 Zasklení balkonů a lodžií

Zasklívací systémy musí být namontovány ve svislé a vodorovné rovině. Nelze reklamovat netěsnosti či případné vzniklé mezery způsobené stavebními a konstrukčními nerovnostmi a nerovinnostmi balkonu. Nelze požadovat po dodavateli opravu těchto netěsností či požadovat jinou náhradu.

6.9. Rolovací garážová vrata

Z reklamací jsou vyloučeny vady:

6.10. Sekční garážová vrata

Z reklamací jsou vyloučeny vady:

6.11 Markýzy

Markýzy slouží jako stínící prvek, nesloží jako zastřešení pro ochranu před deštěm. V období deště by měla být markýza zatažená. Pokud látka markýzy zmokne, je třeba co nejdříve markýzu vysunout a nechat řádně vyschnout.

Z reklamací jsou vyloučeny vady:

6.12. Pergoly

Z reklamací jsou vyloučeny: Vady způsobené zatížením samotné konstrukce pergoly a střechy pergoly. Pokud je pergola umístěna v prostoru, kde hrozí sesun sněhové vrstvy na střešní krytinu pergoly, je objednatel povinen učinit opatření bránící sesuvu sněhu. Dále je povinen odstraňovat sníh ze střešní krytiny, pokud je sněhová pokrývka vyšší jak 10 cm. V případě poškození pergoly z tohoto důvodu nebude uznáno jako reklamace.

6.13. Nebrání-li vada dodaného zboží (díla) řádnému užívání tohoto zboží (díla) a jde o vadu odstranitelnou, je dodavatel povinen na vlastní náklady provést: U výrobků a dodávek včetně montáže:-opravu, případně výměnu nefunkčního kování z důvodu vady kování, chybné montáže kování nebo nesprávné montáže výrobku, -výměnu vadného zasklení s prokazatelnou výrobní vadou (kaz ve skle, který překračuje podmínky dané normou ČSN 1279-5, znečištění v meziskelním prostoru, uvolněná meziskelní příčka, rosení mezi skly). -záruka se nevztahuje na rosení izolačního dvojskla v interiéru – příčinou je nadměrná vlhkost v místnosti, tj. nedodržení hygienických zvyklostí (větrací režim) a případné rosení izolačního dvojskla v exteriéru z důvodu fyzikálních jevů, což je známkou použití skel s velmi dobrými izolačními vlastnostmi, -odstranění případné odchylky materiálové či montážní povahy oproti stavu v době předání díla objednateli, nezaviněné objednatelem, třetí osobou či živelnou pohromou.

6.14. Nebrání-li vada dodaného zboží (díla) řádnému užívání tohoto zboží (díla) a přitom jde o vadu neodstranitelnou, odběratel má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží (díla, části díla).

6.15. Oprava nebo výměna se uskuteční bez zbytečného prodlení v termínu, který umožňuje výrobní a organizační proces u dodavatele.

6.16. Brání-li vada zboží (díla) jeho řádnému užívání (neodstranitelná vada) má odběratel právo na výměnu za zboží (dílo) bez chyb, nebo na odstoupení od smlouvy.

6.17. Uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez písemného souhlasu společnosti Svět oken s.r.o. přičemž dodavatel může vždy reklamaci vyřešit výměnou části díla s vadou za část díla bez vad.

6.18. Při jakémkoli cizím zásahu (tj. mimo pověřené pracovníky společnosti Svět oken, s.r.o) do konstrukce výrobku pozbývá platnost záruka v plném rozsahu. Vystavujete se tak nebezpečí znehodnocení výrobku.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Pokud dodavatel reklamaci odběratele posoudí jako neoprávněnou, má dodavatel nárok na úhradu ze strany odběratele účelně vynaložených nákladů na posouzení reklamace a v případě provedení opravy i nákladů na opravu výrobku (díla, části díla).

7.2. Pokud odběratel požaduje prověření jakosti zboží (díla) nezávislými institucemi, hradí i náklady spojené s odběrem vzorku, provedením zkoušek. V případě, že výsledky takto provedených nezávislých expertíz nevyhoví příslušným technickým předpisům, normám, náklady na jejich provedení hradí dodavatel.

7.3. Nárok odběratele na poskytnutí slevy nemůže být proveden nezaplacením kupní ceny (ceny za dílo) nebo její části ze strany odběratele. Není přípustný ani jednostranný zápočet pohledávek a závazků ze strany odběratele.

7.4. Tímto se ruší předchozím reklamační řád.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.2.2023

 

Chcete více informací nebo si nechat nezávazně spočítat cenu?

Volejte zdarma (PO-PÁ 7:00-15:00) na 800 100 039, navštivte jednu z našich 36 poboček v ČR nebo si nechejte cenu spočítat:

NEZÁVAZNÁ CENOVÁ KALKULACE